MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

Provoz školy, školné, stravné

Provozní doba mateřské školy

Mateřská škola je otevřena od 06.30 hod. do 17.00 hod.

Úřední hodiny ředitelky školy

Úřední doba ředitelky školy je po předchozí domluvě.

Úřední hodiny hospodářky školy

Úřední doba hospodářky školy pro rodiče je 08.00 hod. - 09.00 hod.12.30 hod. - 13.30 hod.

 

Provoz tříd

třída Myšky

06.30 hod. - 07.00 hod.  - scházení dětí ze všech tříd

16.30 hod. - 17.00 hod. -  spojení dětí ze všech tříd

 

třída Kočičky

07.00 hod. - 16.30 hod.

 

třída Pejsci

07.00 hod. - 16.30 hod. - (v pátek do 16.00 hod.)

 

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání „ŠKOLNÉ“

Ředitelka mateřské školy, Bc. Edita Rejlková podle § 123 odst. 1 až 4, dle posledního znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6,odst.4 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání pro období od 1.9.2022 do 31.8.2023 stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání částku ve výši 800,- Kč na jedno dítě a měsíc v celodenním provozu školy.

Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy, tj. který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a za děti s odkladem povinné školní docházky.

Osvobozen od úplaty je

a)   zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b)   zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c)    rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)    fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na sociální příplatek je povinen zákonný zástupce oznámit do osmi dnů od nastalé změny. Pokud bude zjištěno (prokázáno), že nastalé změny nebyly hlášeny, může být docházka dítěte ukončena nebo bude úplata za vzdělávání zpětně vymáhána k uhrazení.

V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

Úplata je splatná do 15. dne daného kalendářního měsíce.

 

Stravné

Stravné se platí vždy každý měsíc do 15. dne daného kalendářního měsíce.

Vyúčtování stravného za řádně omluvené dny se provádí k 31. 1. a k 31. 7.

Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, je stanovena výše stravného následovně:

Strávníci 3–6 let

celodenní stravné 45,-Kč  /  měsíční záloha 945,-Kč

půldenní stravné 35,- Kč / měsíční záloha 735,- Kč (strávníci co chodí domů po obědě)

Strávníci 7 let a více

celodenní stravné 48,-Kč /  měsíční záloha 1008,-Kč

půldenní stravné 38,- Kč / měsíční záloha 798,- Kč (strávníci co chodí domů po obědě)

Do jednotlivých kategorií se děti zařazují dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8.)

 

Způsob platby

Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem prostřednictvím:

  • inkasa - (doporučujeme) - (po zřízení souhlasu s inkasem přinese zákonný zástupce dítěte do školy vyplněný formulář  Potvrzení o zřízení inkasní platby , platbu provede škola)
  • jednorázovým bankovním převodem
  • trvalým příkazem

na číslo účtu:  123-4750100287/0100

 

Informace pro plátce z účtu

  • Při nástupu do MŠ dostane zákonný zástupce číslo účtu MŠ, variabilní symbol a výši zálohy.
  • Zálohy na stravné a školné je možno platit jedním trvalým příkazem.
  • Do poznámky u platby pište: příjmení a jméno dítěte.
  • Termín úhrady je vždy do 15. dne v měsíci
  • Vyúčtování stravného se bude provádět v lednu a červenci bezhotovostně na účet.

Platby v hotovosti budeme přijímat pouze ve výjimečných případech u hospodářky MŠ do 10. dne v měsíci od 8,00 do 15,00 hod

 

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image