MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

Povinné vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona)
 • Zákonný zástupce musí zajistit pravidelnou denní docházku dítěte do MŠ v pracovní dny od 8,00 do 12,00h. V době školních prázdnin je docházka dobrovolná.
 • V případě jiného způsobu předškolního vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná tato povinnost.

 

Individuální vzdělávání:

 • Individuální vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit řediteli MŠ písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem daného školního roku. Zvolit individuální vzdělávání lze i v průběhu roku, avšak nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno řediteli školy.
 • Vztahuje se pouze na předškolní dítě, pro které je vzdělávání povinné a které bylo přijato ke vzdělávání do MŠ.
 • Uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky do MŠ, dítě se nemůže účastnit žádné aktivity školy, výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce.
 • Zákonný zástupce je povinen se dostavit s dítětem k ověření dosažené úrovně předškolního vzdělávání

  (I. termín je první listopadový týden po domluvě zákonných zástupců a ředitelky na konkrétním dni)

  II. náhradní termín je poslední listopadový týden po domluvě zákonných zástupců a ředitelky na konkrétním dni).

 • Ředitel může ve správním řízení rozhodnout o případném ukončení individuálního vzdělávání.
 • Způsob ověření  dosahování očekávaných výstupů určuje ředitelka MŠ.

 

Distanční vzdělávání:

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné předškolní docházky.

Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Mateřská škola Na Statku poskytne vzdělávání distančním způsobem dětem s povinným předškolním vzděláváním a to tehdy, pokud do školky nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.

 

Forma distanční výuky

 • Elektronická e-mail, web školy, video hovory prostřednictvím platformy Microsoft Teams
 • Osobní, telefonická – zákonný zástupce dítěte si vyzvedne  ve škole po předchozí ohlášení vypracovanou vzdělávací nabídku, konzultace s učitelkou je možná po předchozí domluvě

Vzdělávací nabídku (pracovní listy, náměty k zamyšlení nebo k řešení úkolů v domácím prostředí i v přírodě, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy na logopedická cvičení), kterou připravují jednotlivé třídní učitelky podle školního a třídního vzdělávacího programu je koncipována v týdenních projektech. Vzdělávací nabídka pro distanční vzdělávání je zveřejňována na webu školy (v menu složka s názvem DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Zpětná vazba, kontrola zadaných úkolů se uskutečňuje prostřednictvím:

 • Sdílených videí, video hovorů a fotek prostřednictvím platformy Microsoft Teams
 • Udržováním kontaktu MŠ s rodinami dětí: výzvy a komentáře na webu MŠ.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte prostřednictvím osobního sdělení učitelce, SMS, telefonicky nebo písemně, a to i v případě distančního vzdělávání

 

Krátkodobá nepřítomnost:

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost jeho dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu písemně, telefonicky nebo osobně mateřské škole. U dětí s povinným předškolním vzděláváním je nepřítomnost evidována v omluvném listu a ředitelka školy posuzuje její důvody, četnost a rozsah.

Dlouhodobá nepřítomnost:

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 3 a více dnů, projedná tuto skutečnost jeho zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou MŠ. K projednání přinese zákonný zástupce písemnou Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání s uvedením důvodu a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ. Ředitelka školy individuálně posoudí důvody a rozhodne, zda žádosti vyhoví.

Neočekávaná nepřítomnost:

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz, a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu jeho zákonný zástupce MŠ a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte. Oznámení této nepředvídané situace je možné prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo osobně.

U dětí s povinným předškolním vzděláváním je ředitel mateřské školy oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy písemně nebo e-mailem. Neomluvené absence budou řešeny osobním jednáním s rodiči, případně ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image