MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

Koncepce MŠ

„Naše školka - svět plný radosti a poznání"

Školní vzdělávací program mateřské školy

Náš Školní vzdělávací program s názvem Naše školka-svět plný radosti a poznání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní a z podmínek, prostředí i zaměření naší mateřské školy.

Naše záměry

1. Mise

„Nepamatujeme si dny, ale pamatujeme si momenty a zážitky.“

Cesare Pavese

Jsme mateřskou školou:

 • která podporuje výchovné působení rodiny a doplňuje je o specifické podněty, rozvíjí je a obohacuje
 • s otevřenou náručí pro všechny děti, rodiče i veřejnost
 • s přátelskými vztahy založenými na vzájemné důvěře, porozumění, vzájemné spolupráci
 • kde nám jde o maximální rozvoj každého dítěte na základě uplatňování individuálního přístupu (podle jejich možností, zájmů a potřeb)
 • která vybavuje dítě kompetencemi pro další vzdělávání a úspěšný život v moderním světě
 • jejímiž základními hodnotami jsou otevřenost, slušnost, vstřícnost, demokracie
 • s novým vybavením- nábytkem, kvalitními hračkami, didaktickými pomůckami, interaktivními tabulemi, školní zahradou s herními prvky
 • se širokým spektrem aktivit  – pořádáme divadla, koncerty, sportovní akce, výlety, tvůrčí činnosti, projekty, tradiční akce, aktivně spolupracujeme s obcí, aj.
 • naše škola poskytuje nadstandartní aktivity v podobě kroužků
 • Pojď si povídat- logopedie
 • Angličtina
 • Malý badatel
 • Taneční hry s písničkami
 • Sportovní hry

2. Vize

Přejeme si, aby školka byla pro Vás místem, kam:

 • děti chodí rády, s důvěrou a beze strachu
 • kde děti prožívají radostné a spokojené dětství
 • místem, které maximálně rozvíjí potenciál dětí
 • místem, kde jsou děti vedeny ke vzájemné úctě, důvěře, uznání, otevřenosti v komunikaci, k empatii a vzájemné spolupráci
 • místem, kde je dbáno na správnou životosprávu, režim dne i pohybovou aktivitu
 • místem, kde vzdělávací nabídka je přiměřená osobnosti a věku dítěte, vede k získání potřebných kompetencí a její způsob i obsah odráží očekávání dětí i jejich rodičů
 • místem, které se nezaměřuje pouze na vzdělávání dětí, ale i pedagogů a všech svých zaměstnanců
 • místem příjemným, kde se všichni zúčastnění budou cítit svobodně (v mezích danými pravidly soužití, které chápou a respektují)
 • místem, kde vzdělávání probíhá efektivním způsobem
 • místem, které využívá zapojení rodičů do života školy
 • místem, které spolupracuje s organizacemi a firmami, které přispívají ke zlepšení úrovně školy

3. Filosofie mateřské školy

„Chceme, aby děti byly u nás v mateřské škole šťastné, chodily sem rády a měly na ni hezké vzpomínky. Formou příkladu, prožitkového učení, učení hrou a činností chceme, aby dítě získalo osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost.“

 • vycházíme z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy, usilujeme o humanistický a demokratický způsob výchovy založený na partnerském vztahu učitele, dítěte a rodiny
 • inspirujeme se teorií uspokojování základních lidských potřeb, jejímž autorem je americký psycholog Abrham Maslow. Aby bylo učení pro děti radostí, měly snahu a chuť objevovat svět, musí uspokojit své potřeby. Prioritní důraz klademe na sycení sociálních potřeb dětí – cestou k sebeuvědomění, k sebedůvěře, k samostatnosti, k seberealizaci.

Naše cíle

 • Dítě a jeho tělo-chceme podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou dovedností vést ke zdravým životním návykům
 • Dítě a jeho psychika-chceme podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvíjet intelekt, správnou řeč, přecházet vadám řeči, řešit prevenci vad řeči a případně na problém včas upozornit, rozvíjet vůli a povzbuzovat děti k poznávání a učení
 • Dítě a ten druhý-chceme utvářet pěkné vztahy dítěte k jinému dítěti i k dospělému, obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů
 • Dítě a společnost-chceme pomoci dítěti osvojit si dovednosti, návyky, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální, estetické hodnoty
 • Dítě a svět-vytvořit základy a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí
MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image